Korzystając z usług True Leader®, przekazujecie nam Wasze dane osobowe i inne informacje niezbędne do prawidłowego i rzetelnego wykonania naszych zobowiązań. Zależy nam abyście posiadali pełną wiedzę i świadomość dotyczącą wszelkich danych jakie zbieramy, w jakim celu je wykorzystujemy i w jaki sposób chronimy.

Wierzymy, iż pełna przejrzystość informacji w tym zakresie przyczynia się do podniesienia zaufania do True Leader® i z tego powodu zachęcamy do dokładnego zapoznania się z informacji umieszczonymi w niniejszym dokumencie.

Naszymi priorytetami są:

 1. 1. Faktyczne bezpieczeństwo,
 2. 2. Rzetelna informacja,
 3. 3. Intuicyjna transparentność,
 4. 4. Skuteczne działanie,

… czyli w skrócie FRIS ®.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Opisane poniżej przetwarzanie i zabezpieczanie danych osobowych odbywa się zgodnie zpostanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO.
 2. True Leader Wojciech Wereszko. ul. Jodłowa 8, 83-021 Rokitnica. NIP: 958-132-04-02. REGON: 367377766 zwana dalej „True Leader®”:
  • jest administratorem danych osobowych,
  • jest Usługodawcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 poz. 1422 z późn. zm.)
  • i ustala niniejszą Politykę prywatności dalej „Politykę”, która odnosi się do zagadnień związanych z ochroną danych osobowych jaki i danych teleinformatycznych. Znajduje zastosowanie w ramach wszelkich usług lub stron internetowych True Leader®, w szczególności usług online w domenie trueleader.pl
 3. Korzystanie z usług True Leader® oznacza akceptację zasad niniejszej Polityki.
 4. True Leader®, aby móc realizować usługi, w zależności od ich typu (w tym zaproszenia do badania kwestionariuszem, zgłoszenie na szkolenie, umowa partnerska), może przetwarzać wybrane z następujących danych osobowych Użytkowników:
  • imię i nazwisko lub nazwę firmy,
  • dane teleadresowe
  • numery identyfikacyjne,
  • adresy oraz dane bilingowe lub korespondencyjne,
  • adresy e-mail,
  • informacje o udzielonych zgodach na przetwarzanie danych.

  W wybranych przypadkach uzasadnionych celem przetwarzania True Leader® może zbierać również inne informacje istotne dla świadczenia wysokiej jakości usług, podnoszenia standardów bezpieczeństwa, rozwoju usług lub prowadzenia badań statystycznych i naukowych (np. płeć, branża, preferencje, zainteresowania i inne).

 5. True Leader® przetwarza dane teleinformatyczne związane z korzystaniem ze stron internetowych i usług True Leader® świadczonych drogą elektroniczną, są nimi głównie:
  • informacje o korzystaniu ze strony czy usługi,
  • czas korzystania,
  • typ przeglądarki i systemu operacyjnego.
 6. Jak przetwarzamy dane osobowe?

  Dane osobowe przetwarzane są: w celu i w zakresie koniecznym do realizacji zobowiązań wynikających z zawartych umów, w celu prawidłowego świadczenia usług, w szczególności do przeprowadzania diagnostyki kwestionariuszami FRIS®, FACET5® ToRQ® i przygotowania raportów, w celu rozwoju i zarządzaniu relacjami z klientami, statystycznych, analitycznych, rachunkowych, informacyjnych i marketingowych – w szczególności informowania o zmianach w zakresie świadczenia usług oraz przesyłania informacji handlowych o nowych usługach, towarach lub inicjatywach, a także w celu wykonania ciążących na True Leader® obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im.

 7. Dane osobowe są zawsze przetwarzane na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej, w tym m.in. zgody wyrażonej przez Użytkownika. W przypadku rejestracji za pomocą formularza, wymagana jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptacja zasad niniejszej polityki.
 8. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania,którym najczęściej jest czas świadczenia usługi w oparciu o zawartą umowę, regulamin usługi lub zgodę udzieloną na przetwarzanie danych osobowych. Po zakończeniu tego okresu dane zostaną usunięte lub zanonimizowane z możliwością wykorzystania do celów statystycznych i badawczych.
 9. Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przetwarzane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
 10. Aby zapewnić profesjonalny charakter oraz wysoką jakości usług, a także odpowiednie środki i narzędzia przy przetwarzaniu danych osobowych True Leader® korzysta z pomocy stron trzecich (np. formularz na www – firma hostingowa, kwestionariusz badawczy – system ankietowy, kwestionariusze psychometryczne udzielana przez strony trzecie wg. oddzielnych umów partnerskich, wysyłka wiadomości email, rachunkowość – system fakturujący i biuro księgowe, wsparcie techniczne, itp.). Warunki współpracy oraz ochrony danych osobowych przez te podmioty są uregulowane odpowiednimi umowami lub porozumieniami dotyczącymi powierzenia danych osobowych. Dokładamy staranności i dbamy o to, aby dawali on gwarancje należytej ochrony danych osobowych.
 11. Podmioty trzecie wspomniane w punkcie powyżej mają siedziby głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Nieliczni nasi dostawcy, w szczególności ze względu na charakter oferowany usług, mogą przetwarzać dane poza terytorium EOG, stąd dbamy o to, aby dawali oni gwarancje odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych, wynikające w szczególności z decyzji stwierdzających Komisji (UE), zobowiązań do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) czy też prawnie wiążących i egzekwowanych instrumentów między organami lub podmiotami publicznymi. (np. Google LLC)
 12. Przetwarzanie w celach marketingowych może odbywać się z wykorzystaniem zautomatyzowanego procesu profilowania, który pozwoli monitorować na stronach True Leader® zainteresowanie oraz aktywność Użytkowników otrzymujących korespondencję od True Leader®. Przetwarzanie to polega na zapisywaniu historii aktywności i powiązaniu danego Użytkownika z grupami zainteresowań wybranymi produktami, usługami lub wydarzeniami, a rezultatem będzie lepsze dopasowanie komunikacji marketingowej do zainteresowań Użytkownika. Użytkownik ma prawo do odmowy zautomatyzowanego profilowania.
 13. Jakie uprawnienia i zobowiązania mają Użytkownicy?
 14. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, każdemu Użytkownikowi na mocy RODO przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do swoich danych,
  • prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 15. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub wymogiem umownym. Użytkownik, którego dane dotyczą jest zobowiązany do podania danych osobowych, a w przypadku niepodania danych True Leader® może odmówić świadczenia usług.
 16. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 17. Polityka prywatności może być przedmiotem zmian, ze względu chociażby na konieczność aktualizacji czy uwzględnienia nowych rozwiązań technicznych lub prawnych. Prawa Użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności jednak nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody Użytkownika.
 18. Jak dbamy o bezpieczeństwo i poufność informacji?

  Przetwarzamy dane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

 19. W True Leader® dokładamy wszelkich starań aby chronić dane Użytkowników niezależnie od ich przeznaczenia czy sposobów przetwarzania, a w szczególności:
  • stosujemy wewnętrzne procedury mające na celu zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych, m.in. w zakresie gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym dotyczących fizycznych i informatycznych środków bezpieczeństwa, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem,
  • sprawdzamy zgodność wewnętrznych procedury z zasadami niniejszej Polityki,
  • sprawdzamy zgodność zasad niniejszej Polityki z obowiązującym prawem,
  • stosujemy szyfrowanie SSL, kontrolujemy bieżące funkcjonowanie oraz zapewnia rozwój i aktualizację zasobów teleinformatycznych.
 20. Odpowiedzi udzielone na dwubiegunowe pytania diagnostyczne w kwestionariuszach FRIS®, FACET5® ToRQ® znane są wyłącznie FRIS®, FACET5® ToRQ® – nie są przekazywane osobom trzecim. Nie uzyska dostępu do nich ani Trener otrzymujący raport z diagnozą, ani pracodawca, współpracownik, czy członek rodziny uczestnika badania.
 21. Jaka jest polityka plików „cookies”?

  Podczas korzystania z stron internetowych oraz usług online True Leader® zbieramy od odwiedzających i Użytkowników różnego typu informacje, w szczególności korzystamy z plików „cookies”. Pliki cookies są to małe pliki tekstowe zawierające dane informatyczne, wysyłane przez stronę internetową lub usługę online, przyjmowane przez przeglądarkę i przechowywane w urządzeniu Użytkownika. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia użytkownika i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Wykorzystujemy pliki cookies w następujących celach:

  • dopasowanie zawartości stron internetowych i usług online True Leader® do preferencji Użytkownika oraz poniesienia komfortu i optymalizacji korzystania z zasobów online, w szczególności pliki te rozpoznają urządzenie Użytkownika, a także typ przeglądarki i pozwalają wyświetlić odpowiednią stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb Użytkownika, zbierania statystyk i tworzenia analiz, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych i usług online, co z kolei umożliwia rozwój stron i ich zawartości.
 22. Użytkownicy mogą w każdym czasie zmienić preferencje dotyczące przechowywania plików cookies – wyłączyć lub usunąć je poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej lub oprogramowanie służące w tym celu. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych oraz usług online.
 23. Przeglądarki internetowe służące do przeglądania stron internetowych często domyślnie pozwalają na przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika. Pliki cookies umieszczane w urządzeniu Użytkownika mogą pochodzić od i być wykorzystywane przez współpracujących z True Leader® partnerami. W takich przypadkach pliki cookies mogą być dodatkowo wykorzystywane w następujących celach:
  • monitorowanie ruchu na stronie internetowej, w tym efektywności działań marketingowo-promocyjnych,
  • zbieranie statystyk dotyczących korzystania z naszych serwisów online,
  • zapisywania do i obsługi funkcjonalności newslettera / mailingu,
  • integracja z portalami społecznościowymi,
  • integracja z systemami obsługi klienta i bazami wiedzy,
  • obsłużenie procesu wypełniania kwestionariuszy badawczych, generowania i wysyłania raportów FRIS®,
  • płatności internetowe.
 24. Jak się z nami skontaktować?

  23. Kontakt z True Leader® we wszelkich sprawach dotyczących obszarów poruszonych w Polityce prywatności prosimy kierować na adres info@trueleader.pl