Regulamin rekrutacji i realizacji szkoleń

Home / Regulamin rekrutacji i realizacji szkoleń

Regulamin rekrutacji i sprzedaży usług: szkoleń poprzez serwis internetowy www.trueleader.pl

Sprzedaż szkoleń i porad zwanych Usługą za pośrednictwem strony internetowej www.trueleader.pl jest realizowana przez True Leader Wojciech Wereszko, Ul. Jodłowa 8, 83-021 Rokitnica, NIP:9581320402, REGON:367377766, adres do korespondencji: True Leader Wojciech Wereszko, Ul. Jodłowa 8, 83-021 Rokitnica, zwany dalej Sprzedawcą.
Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: info@trueleader.pl
§ 1
Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Szkolenie, które może nosić nazwę potoczną np. „Skuteczne zarządzanie projektami” dostępne na stronie www.trueleader.pl jest szkoleniem, którego twórcą jest Usługodawca;
2. Usługa – oferowane na stronie szkolenie stacjonarne lub sesja on-line,
3. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
4. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego),
5. Operator Płatności – Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 28b, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką. Krajowa instytucja płatnicza
6. Regulamin – niniejszy regulamin,
7. Urządzenie – komputer lub inne urządzenie Kupującego, w tym mobilne zdolne do połączenia z Internetem, posiadające przeglądarkę,
8. Strona – strona internetowa serwisu dostępna pod adresem www.trueleader.pl
9. Sprzedawca – Wojciech Wereszko, prowadzący działalność gospodarczą True Leader Wojciech Wereszko, Ul. Jodłowa 8, 83-021 Rokitnica, NIP: 9581320402.
§ 2
Postanowienia wstępne
1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż szkoleń oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę polegającą na przeprowadzaniu oraz dostarczeniu Kupującemu treści szkoleniowych w trakcie szkolenia stacjonarnego,
2. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
a) dostęp do Internetu,
b) standardowy system operacyjny,
c) standardowa przeglądarka internetowa,
d) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
e) umowa zakupu usług.
4. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym,
w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.
6. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami netto do których doliczony zostanie 23% podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach serwisu www.trueleader.pl Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
§ 3
Prawa własności intelektualnej
1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że Szkolenie zwane też potocznie Kursem stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie Szkolenia zwanego też potocznie Kursem przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Szkolenia i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
§ 4
Zakup Usług
1. W celu zakupu szkolenia zwanych dalej Usługą, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
a) wybrać usługę np. szkolenie lub poradę spośród dostępnych Usług w ofercie na Stronie. Ceny usług mogą się różnić w zależności od rodzaju usług lub ich pakietów,
b) kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka”, przejść do koszyka zakupów,
c) kliknąć w przycisk “Przejdź do kasy”, wypełnić formularz zamówienia podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybrać sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru płatności przelewem bankowym lub kartą u Operatora Płatności Dotpay.pl. Jedyną formą płatności za Usługę jest płatność elektroniczna za pośrednictwem Operatora Płatności,
d) zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu Usługi,
f) kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybraną Usługę.
3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą Strony zawarły Umowę na Usługę. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Jeżeli Kupujący zaznaczył w formularzu zamówienia, że chce otrzymać fakturę, na podany adres e-mail otrzyma dodatkowo fakturę VAT.
4. Osoby dokonujące zakupu usług firmy True Leader Wojciech Wereszko oświadczają, że wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną.
§ 5
Korzystanie ze szkolenia
1. Zakupione Szkolenie zostanie przeprowadzone na rzecz Kupującemu w terminie wskazanym w trakcie zawierania umowy. Informacja o miejscu, terminie szkolenia przesłana zostanie na podany w formularzu zamówienia adres e-mail.
2. Informacje o szkoleniu, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostaną wysłane Kupującemu niezwłocznie po zawarciu umowy.
3. Po złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności nie można zrezygnować z zamówienia, z wyjątkiem uzasadnionych przypadków losowych. Zapis zdania poprzedniego nie dotyczy konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
4. True Leader ma prawo do odwołania szkolenia w sytuacji, gdy liczba Uczestników zgłoszonych nie przekracza 8 osób lub gdy z przyczyn losowych dotyczących personelu True Leader usługa nie może być zrealizowana. True Leader ma prawo do odwołania szkolenia także w sytuacjach spowodowanych siłą wyższą. O sytuacji wskazanej wyżej niemożności zrealizowania usług True Leader poinformuje odpowiednio Kupującego nie później niż 3 dni przed planowaną datą rozpoczęcia usługi. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy siły wyższej.
W przypadku odwołania szkolenia lub egzaminu Kupującemu przysługuje zwrot uiszczonego wynagrodzenia.
5.Cena szkolenia wskazana w formularzu zgłoszeniowym obejmuje:
• zapewnienie sal szkoleniowych oraz wyposażenia niezbędnego do realizacji szkolenia,
• przeprowadzenie szkolenia,
• zapewnienie materiałów szkoleniowych,
• zapewnienie wyżywienia (ciepły posiłek + przerwy kawowe),
• przeprowadzenie egzaminu (w przypadku, gdy egzamin certyfikujący stanowi integralną część szkolenia),
• wydanie zaświadczenia ukończenia szkolenia lub dostarczenie certyfikatu.
6. Uczestnik szkolenia ma prawo do:
• swobody wyrażania myśli i przekonań,
• sprawiedliwej i obiektywnej oceny,
• informacji o ustalonych sposobach kontroli wiedzy Uczestnika przez
• pomocy w nauce (w drodze konsultacji w trakcie prowadzonego szkolenia),
• poszanowania godności osobistej,
• rezygnacji z danej formy kształcenia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
7. Obowiązki Uczestnika:
• uczestnictwo w minimum 75% czasu szkolenia,
• wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
• uczestniczenie w badaniach ewaluacyjnych przeprowadzanych w trakcie szkolenia,
• poświadczania obecności na szkoleniu przez podpisanie listy obecności w każdym dniu szkolenia,
• zachowania zasad współżycia społecznego i poszanowania mienia organizatora szkolenia oraz jego podwykonawców.
§ 6
Odstąpienie Konsumenta od umowy
1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
§ 7
Odpowiedzialność za wady
1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu szkolenie wolne od wad.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli szkolenie ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę szkolenia, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@trueleader.pl
5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.
§ 8
Dane osobowe i pliki cookies
Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://www.trueleader.pl/polityka-prywatnosci.
§ 9
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
Tryb postępowania reklamacyjnego:
1. W przypadku, gdy Kupujący uważa, że sposób realizacji usługi nie jest zgodny z umową lub też ma inne zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi, ma on prawo do złożenia reklamacji.
2. Reklamacje należy zgłaszać w formie mailowej na adres: info@trueleader.pl w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana.
3. Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta: imię i nazwisko, dane szkolenia, którego dotyczy umowa, oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi.
4. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W tym terminie do Użytkownika zostanie wysłany email zwrotny zawierający odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.
5. W przypadku, gdy Kupujący nie zgadza się ze sposobem załatwienia jego reklamacji, przysługuje mu prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego.
Postanowienia końcowe:
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne odnośne przepisy prawa polskiego.
2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby True Leader Wojciech Wereszko. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
3. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem serwisu.
4. Użytkownika serwisu obowiązuje regulamin w brzmieniu określonym na stronie www.trueleader.pl Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
Konsumenci wyłączenia:
1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tj. Dz.U. z 2002 r., poz. 1225), prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia. Do złożenia oświadczenia wystarczające jest jego wysłanie przed upływem 10 dni od zawarcia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie i wysłane na adres: info@trueleader.pl lub drogą pocztową na adres True Leader Wojciech Wereszko ul. Jodłowa 8, 83-021 Rokitnica.
2. W przypadku konsumentów reklamacje można zgłaszać w dowolnej formie, w szczególności w formie ustnej, emailowej na adres: info@trueleader.pl w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana. Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta (imię, nazwisko – tak by True Leader mógł zidentyfikować osobę składającą reklamację) oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i w tym terminie Użytkownik otrzyma odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.
3. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów z Użytkownikiem będącym Konsumentem, a związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo i miejscowo sąd według przepisów postępowania cywilnego.
4. Konsumentów obowiązuje regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie dokonywania zakupu określonej usługi.
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 08.05.2019r.